موضوع نشست ویژه کنگره :

نظام‌های بهره‌برداری آب و کشاورزی

پرسش کلیدی:

برای استقرار تشکل‌ها و نطام های بهره برداری آب کشاورزی چه باید کرد؟

(تجربه های دیروز، مشکلات امروز، چشم انداز فردا) 
محورهای پذیرش مقاله‌ها و سخنرانی‌ها
 
کمیته علمی کنگره بر اساس موضوع و پرسش کلیدی کنگره، محورهای زیر را برای پذیرش مقاله‌ها، ایراد سخنرانی‌های کلیدی و بحث‌های گروهی تعیین کرده است. در همه موارد بررسی، نقد و تحلیل تجربه‌های دیروز، مشکلات امروز و چشم انداز فردا مورد نظر است. مقاله‌هایی برای ارائه در نشست انتخاب خواهند شد که با توجه به این محورها تدوین شده باشند و در فرایند داوری نیز پذیرفته شوند. اگر مقاله‌ای خارج از محورهای زیر - ولی مرتبط با موضوع پرسش کنگره - ارائه شود با تشخیص کمیته علمی در فرایند داوری قرار خواهد گرفت:

1- ارزیابی جایگاه نظام‌های بهره‌برداری آب درساختار نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی ایران.
2- ارزیابی کارایی نظام‌های متداول بهره‌برداری آب کشاورزی برای استفاده در شبکه‌های مدرن آبیاری و زه‌کشی (ثقلی و تحت فشار).
3- ارزیابی کارایی نظام‌های متداول بهره‌برداری آب کشاورزی برای بهبود بهره وری منابع آب زیرزمینی.
4- سیاست‌ها و راهبردهای متداول در ساماندهی و استقرار نظام‌های بهره‌برداری از منابع آب کشاورزی (سطحی و زیرزمینی).
5- محدودیت‌ها و چالش‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در ساماندهی واستقرار نظام‌های بهره‌برداری آب کشاورزی (آبهای سطحی و زیرزمینی).
6- ملاحظات، برنامه‌ها و تجربه های ساماندهی و طراحی نظام بهره‌برداری و ارتقاء سرمایه اجتماعی در شبکه‌ها و طرح‌های بزرگ آبیاری و زه کشی (پیش از اجرا، در فرآیند اجرا و در دوره بهره‌برداری طرح).
7- جایگاه تشکل‌ها و سازمان های مردم نهاد بهره برداری در نظام بهره‌برداری آب کشاورزی.
8- پایدارسازی تشکل‌ها و سازمان های مردم نهاد بهره برداری از آب کشاورزی از جنبه اقتصادی.
9- تحولات نظام بهره‌برداری کشاورزی در پرتو ساختار اقتصاد سیاسی با تاکید بر آب کشاورزی.
10- الگوهای مداخله حاکمیت در نظام بهره‌برداری آب کشاورزی و نتایج پیاده‌ سازی آنها در ایران.
11- نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ارتقاء عملکرد و توانمندسازی نظام‌های بهره‌برداری آب کشاورزی
12- چارچوب‌ها ، الزامات و سازمان اجرایی مناسب برای پایش و ارزیابی نظام‌های بهره‌برداری آب کشاورزی.
13- ارزیابی میزان بهره‌وری آب در نظام‌های بهره‌برداری آب کشاورزی.
14- فرصت های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح های آبیاری و زه‌کشی و همراه کردن بهره‌برداران و جلب مشارکت آنان در ساخت، نگهداری و مدیریت شبکه‌های آبیاری وزه‌کشی.
15- مسائل بازار آب ایران و راهکارهای ترویج و راه اندازی آن در منابع آب سطحی و زیرزمینی.
16- ارتباط خصوصی‌سازی شرکت‌های بهره‌برداری با مدیریت مشارکتی در شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی و همچنین با بهره برداری از منابع آب زیرزمینی.
17- تجربه های عملی موفق یا ناموفق داخلی و خارجی (به ویژه در کشورهای در حال توسعه ) در زمینه استقرار مدیریت مشارکتی آبیاری و نظام‌های بهره‌برداری آب کشاورزی.
18- مسائل و چالش های بهره برداری از شبکه های مدرن آبیاری و زه کشی از دیدگاه اقتصاد کشاورزی.
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق