چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران


محورهای پذیرش مقالات :
 
محورهای پذیرش مقالات عینا منطبق بر عناوین نشست های تخصصی است. مقالات باید ترجیحا شامل بررسی و نقد مسائل و مشکلات مرتبط با موضوع نشست های تخصصی در شرایط موجود و اثر آن در آینده، بوده و علاوه بر مستدل و علمی بودن، تا حد امکان حاوی پیشنهادهای مشخص و راه حل های عملی و اجرایی برای حل مشکلات باشند
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق