به نام خدا


سخن دبیر :

در دو دهه‌ی گذشته احداث شبکه های مدرن آبیاری و زه کشی در ایران شتابی فزاینده یافته و این روند هم چنان در بخش هایی از کشور ادامه دارد. ضرورت و اهمیت توجه به این مقوله و اثرات آن بر بهبود بهره وری از منابع آب سطحی بر صاحب نظران پوشیده نیست؛ولی عموما چشم انداز بهره برداری از سرمایه گذاری های انجام شده را نگران کننده‌‌ می‌دانند. در ارتباط با منابع آب زیرزمینی هم علیرغم سرمایه گذاری های قابل توجهی که برای توسعه بهره وری این منابع انجام شده، تداوم روند رشد مصرف موفقیت سرمایه گذاری‌ها و فعالیت های انجام شده و در دست انجام را با ابهام مواجه نموده است.  

اغلب صاحب نظران، برنامه و توان سازمان های دولتی و غیر دولتی برای ساماندهی مسایل اقتصادی ، اجتماعی ونظام های بهره برداری آب کشاورزی را پاشنه آشیل پیروزی یا شکست اقدام های مهندسی و مدیریت منابع آب‌‌ می‌دانند و معتقداند دست یابی به تحلیلی صحیح از وضع موجود وآینده این مسایل، برای یافتن راهکارهای برون رفت از شرایط موجود و ترسیم چشم اندازهای روشن برای آینده ضرورت دارد. برهمین اساس، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی و گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران برگزاری کنگره حاضر را در دستور کار خود قرار دادند و زمینه های انجام این امر مهم با همکاری موثر سایر برگزار کنندگان فراهم شد.

برگزارکنندگان سومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران امیدواراند بتوانند این کنگره را با ساختاری متفاوت و پذیرش محدود (حداکثر 250 نفر) برگزار نمایند و در پی آن‌اند که برای :

 
 • مشارکت حداکثری شرکت کنندگان درمباحث کنگره،
 •  طرح دیدگاه های منتقدان ،
 •  نقد صریح امکانات و محدودیت‌ها و مشکلات موجود،
 • ارایه راهکارهای تخصصی وعلمی برای موفقیت فعالیت ها،

 فضایی مناسب فراهم نمایندوامیدوارند با همکاری صاحب نظران علاقمند،این مهم رابه بهترین وجه ممکن به انجام رسانند.

در همین رابطه، برنامه های کنگره درچارچوب چند نشست تخصصی ارایه و محورهای پذیرش مقالات وسخنرانی‌ها نیز صرفا در چارچوب پاسخ به چند پرسش کلیدی در زمینه موضوع کنگره تدوین خواهدشد.پرسش هایی مانند:

 
 • نظام های بهره برداری کشاورزی یا نظام های بهره برداری آب کشاورزی ؛کدام یک در اولویت قرار دارند؟
 • آیا توسعه پروژه های بزرگ آبیاری (ثقلی و تحت فشار)وزه کشی از دیدگاه اقتصاد کلان توجیه پذیر است؟
 • آیابازارآب در ایران فعال خواهد شد؟
 • الگوهای مدیریت مشارکتی،ایده هایی ایده آل‌اند یا راهکار هایی قابل دسترس و اجرا شدنی؟
 • آیا انتقال وظایف حکمرانی آب از دولت به بهره برداران امکان پذیر خواهد شد؟
 • برای همراه کردن بهره برداران در ساخت و نگهداری شبکه های مدرن آبیاری وزه کشی چه باید کرد؟
 • آیا نظام های متداول بهره برداری آب کشاورزی برای استفاده در شبکه های مدرن آبیاری و زه کشی،به ویژه سامانه های بزرگ آبیاری تحت فشار، کارایی لازم را دارند؟
 • برای نظام مند کردن مسایل بهره برداری،نگهداری و مدیریت زه آب در سامانه‌ها و شبکه های بزرگ زه کشی چه بایدکرد؟

هدف از طرح پرسش هابرای کنگره،ملزم کردن صاحب نظران به ارایه پاسخ صریح و مستقم به آن‌ها نیست. بلکه،محورهایی برای هدایت نظرمتخصصان به سوی مهم ترین مشگلات موجودو محدود کردن مطالب کنگره به آن‌ها جهت دست یابی به نتایج بهتر وکاربردی تراست. لذا، هر مطلبی که به نوعی در جهت کمک به یافتن پاسخ برای پرسش‌ها تدوین شده باشد، در کنگره قابل طرح و ارایه خواهد بود.

آنچه مسلم است پرسش های موجود به مراتب بیشتر از موارد عنوان شده فوق است و شاید بسیاری از مشکلات اساسی درمتن این پرسش‌ها مستتر نباشد. به همین دلیل،کمیته اجرایی کنگره در سومین جلسه خود، که درتاریخ 2/12/1395برگزارشد،تصمیم گرفت نظر عموم صاحب نظران در این زمینه را دریافت وجمع بندی نموده ودر تدوین محورهای برگزاری کنگره مورد توجه قرار دهد. بر همین اساس ،زمان برگزاری کنگره از تیرماه به مهرماه1396 منتقل و مقررشد محورهای پذیرش مقالات پس از دریافت و بررسی نظر صاحب نظران، دراردیبهشت 1396 اعلام شود.دراین رهگذر،ازهمکاری و راهنمایی های متخصصان علاقمند استقبال‌‌ می‌نماید و تقاضا داردنظرات و پرسش های کلیدی مورد نظر خود را حداکثر تا 20 فروردین1396 از طریق نشانی:  Info.swem@gmail.com به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

 دبیرخانه کنگره همکاری  علاقمندان را در ارایه پرسش‌ها و پیشنهادهای راه گشا و موثر بر روند برگزاری کنگره قدر نهاده و از آنان برای حضور در جلسات کنگره دعوت به عمل خواهد آورد.


 
به نام خدا
 
سخن دبیر
(2)
 
 
خوشبختانه ایده "طرح پرسش های کلیدی برای کنگره " با استقبال خیلی خوب مواجه شد و در مجموع  85 پرسش (مشترک یا غیرمشترک) از طرف تعدادی از صاحب نظران با تجربه و دلسوز به دبیرخانه کنگره رسید که قابل پیش بینی نبود.گستردگی پرسش های پیشنهاد شده ، به خوبی گستردگی موضوعات مرتبط با کنگره و گستردگی دامنه برگزاری کنگره را نشان‌‌ می‌دهد.  پیشنهاد دهندگان پرسش‌ها نیزضرورت برگزاری این رویداد علمی، گستردگی دامنه آن و لزوم محدود کردن این دامنه به موضوعات اولویت دار را مورد تاکید قرار داده اند. به این دلیل، طرح پرسش های کلیدی کنگره در دوجلسه کمیته علمی و یک جلسه کمیته اجرایی کنگره به تفصیل به بحث و بررسی گذاشته شد و نتایج بررسی های انجام شده  نشان داد جمع بندی پرسش‌ها در یک یا چند بخش مشکل‌‌ می‌باشد و بهتر است یک پرسش کلیدی برای کنگره تعریف و ذیل آن پرسش، چند محور برای پذیرش مقالات و سخنرانی‌ها تدوین و اعلام شود.

آنچه مسلم است پرسش های رسیده به دبیرخانه کنگره هریک در جای خود از اهمیت کافی برخوردار‌‌ می‌باشد و در مجموع گستره جامعی از مسائل نظام های بهره برداری از آب کشاورزی را شامل‌‌ می‌شوند و بسیاری از مشکلات اساسی موجود، درمتن این پرسش‌ها مستتر‌‌ می‌باشد. با این حال،مسائل و مشکلات استقرار تشکل‌ها و نظام های بهره برداری موضوعی است که بیشتر مورد توجه وتاکید قرار گرفته است. به همین دلیل،کمیته اجرایی کنگره در چهارمین جلسه خود، که درتاریخ 28/1/96 برگزارشد، براساس جمع بندی نظر سنجی های انجام شده یک پرسش کلیدی به شرح زیر برای کنگره تعریف و تعیین نمود :

 
برای استقرار تشکل‌ها و نظام های بهره برداری آب کشاورزی چه باید کرد؟

( تجربه های دیروز، مشکلات امروز، چشم انداز فردا)

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ،محورهای پذیرش مقالات در چارچوب پرسش فوق توسط کمیته علمی کنگره تدوین و اعلام خواهد شد. دیگر بار شایان گفتن‌‌ می‌داند که هدف از طرح این پرسش ملزم کردن صاحب نظران به ارایه پاسخ صریح و مستقم به آن نیست. بلکه، یک محور کلی برای جلب نظر آنان به یکی ازمهم ترین مشکلات موجود و محدود کردن مطالب کنگره به آن ، جهت دست یابی به نتایج بهتروکاربردی تر است.لذا،هر مطلبی که به نوعی در جهت کمک به یافتن پاسخ برای این پرسش تدوین شده باشد در کنگره قابل طرح و ارایه خواهد بود.

هم چنین، براساس پیشنهادهای دریافتی از صاحب نظران و به ویژه دیدگاه های اعضای کمیته علمی کنگره در رابطه با تغییر یا تکمیل عنوان کنگره از " مسایل اقتصادی، اجتماعی و نظام های بهره برداری آب کشاورزی " به عنوانی جامع تر؛ با توجه به این که قرار است رویداد حاضر در ادامه به صورت یک رویداد علمی مستقل و مستمر(کنفرانس یا سمینار) تداوم پیدا کند، عنوان : «نظام های بهره برداری آب و کشاورزی» به دلیل خلاصه و چند وجهی بودن مناسب تر تشخیص داده و جایگزین عنوان پیشین شد و پیشنهاد شد هر دوره از برگزاری کنگره به یکی از موضوعات اساسی مرتبط با این عنوان اختصاص داده شود.

از تمام صاحب نظران گرانقدری که درتغییر و تکمیل عنوان کنگره و طرح پرسش کلیدی برای کنگره همفکری و همکاری نمودند سپاسگذاری‌‌ می‌نماید و امیدواراست تداوم این همکاری ها، زمینه های برگزاری هرچه بهترو کارامدتر کنگره را فراهم نمایدَ.
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق