سازمان اجرایی کنگره


رییس کنگره :

دکتر عبدالمجید لیاقت (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)


دبیر کنگره :

مهندس هادی میرابوالقاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)


کمیته اجرایی کنگره :

دکتر احمد پیش بین (دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران)

مهندس جلال ابوالحسنی (معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی)

مهندس محمد حب وطن ( دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب وزارت نیرو)

مهندس فتح الله دهکردی (شرکت مدیریت منابع آب ایران)

دکتر نادر عباسی (موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

مهندس نادر  علیزاده (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران)

مهندس عبدالمجید کریمی (موسسه جهاد نصر)

مهندس منصور هادی زاده (مجری طرح جامع  رودخانه های مرزی کشور )

مهندس سید حسین اوصیا (شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس)

مهندس اصلان ناصری (شرکت جنوب سازه)

مهندس سعید داودآبادی (شرکت جامع راه جنوب)

مهندس علیرضا مریدنژاد (مهندسین مشاور سامان آبراه)

مهندس ژاله وزیری (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس)

مهندس احمد دهقان (مهندسین مشاور آب ورزان)

مهندس حسین آثم (مهندسین مشاور آساراب)

مهندس محمد باقر نحوی (مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین)

مهندس عبدالرضا فلاح رستگار (مهندسین مشاور زیستاب)

مهندس محمد صادق سرزعیم (مهندسین مشاور آب خاک تهران)


مهندس محمد جواد ادیمی (مهندسین مشاور مارون)

رییس جلسات کمیته اجرایی : دکتر سید مجتبی رضوی نبوی.

 
کمیته علمی کنگره :

دکتر عاطفه پرورش ریزی (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران- رییس کمیته علمی)

دکتر علی اسدی (دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران)

دکتر ایرج صالح (دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران)

دکتر سید احمد حیدری یان (سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی)

دکتر محمد علی حامدی (مهندسین مشاور رویان)

مهندس محمد تقی اکرمی (مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین)

دکتر جواد قاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق