چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایرانسازمان اجرایی :


رییس کنگره :

دکتر عبدالمجید لیاقت (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)


دبیر کنگره :

مهندس هادی میرابوالقاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)


کمیته اجرایی کنگره :

دکتر عبدالمجید لیاقت (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

دکتر تیمور سهرابی (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

دکتر سعید مرید (گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس)

مهندس عبدالمجید کریمی (موسسه جهاد نصر)

مهندس سید حسین اوصیا (شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس)

مهندس اصلان ناصری (شرکت جنوب سازه)

مهندس سعید داودآبادی (شرکت جامع راه جنوب)

مهندس علیرضا مریدنژاد (مهندسین مشاور سامان آبراه)

مهندس احمد دهقان (مهندسین مشاور آب ورزان)

مهندس حسین آثم (مهندسین مشاور آساراب)

مهندس محمد باقر نحوی (مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین)

مهندس جواد ادیمی (مهندسین مشاور مارون)

مهندس محمد صادق سرزعیم (مهندسین مشاور آب خاک تهران)

مهندس هادی میرابوالقاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)
سازمان اجرایی نشست های تخصصی :

1- عنوان نشست : چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران.

برگزار کنندگان : پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسین مشاور مارون، شرکت جنوب سازه.
دبیر نشست : دکتر سعید مرید.

اعضای کمیته علمی نشست :
(معرفی خواهند شد)

2- عنوان نشست : چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران.

برگزارکنندگان : مهندسین مشاور آب ورزان ، مهندسین مشاور آساراب.

دبیر نشست : مهندس احمد دهقان.

اعضای کمیته علمی نشست :
(معرفی خواهند شد).

3- عنوان نشست : منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف.

برگزارکنندگان: گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، موسسه جهاد نصر، شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس.

دبیر نشست : دکتر عبدالمجید لیاقت.

اعضای کمیته علمی نشست :
(معرفی خواهند شد).

4- عنوان نشست : مسائل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.

برگزارکنندگان : مهندسین مشاور سامان آبراه، شرکت جامع راه جنوب ، مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین.

دبیر نشست : مهندس علیرضا مرید نژاد.

اعضای کمیته علمی نشست :
(معرفی خواهند شد).

5- عنوان نشست : حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران.

برگزارکنندگان : مهندسین مشاور آب خاک تهران، پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس.

دبیر نشست : مهندس محمد صادق سرزعیم.

اعضای کمیته علمی نشست :
 (معرفی خواهند شد).


 
اعضای کمیته انتخاب پیشکسوتان جشنواره :

مهندس عبدالمجید کریمی – مسئول کمیته (موسسه جهاد نصر)


دکتر عاطفه پرورش ریزی (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

مهندس سید حسین اوصیا (شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس)

مهندس احمد دهقان (مهندسین مشاور آب ورزان)

مهندس جواد ادیمی (مهندسین مشاور مارون)

مهندس سعید داودآبادی (شرکت جامع راه جنوب)
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق