چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایرانسازمان اجرایی :


رییس کنگره :

دکتر عبدالمجید لیاقت (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)


دبیر کنگره :

مهندس هادی میرابوالقاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)


کمیته اجرایی کنگره :

دکتر عبدالمجید لیاقت (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

دکتر تیمور سهرابی (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

دکتر سعید مرید (گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس)

مهندس عبدالمجید کریمی (موسسه جهاد نصر)

مهندس سید حسین اوصیا (شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس)

مهندس اصلان ناصری (شرکت جنوب سازه)

مهندس سعید داودآبادی (شرکت جامع راه جنوب)

مهندس علیرضا مریدنژاد (مهندسین مشاور سامان آبراه)

مهندس احمد دهقان (مهندسین مشاور آب ورزان)

مهندس حسین آثم (مهندسین مشاور آساراب)

مهندس محمد باقر نحوی (مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین)

مهندس جواد ادیمی (مهندسین مشاور مارون)

مهندس محمد صادق سرزعیم (مهندسین مشاور آب خاک تهران)

مهندس هادی میرابوالقاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)
اعضای کمیته های علمی و اجرایی نشست های تخصصی :

تا تاریخ 31/2/97 معرفی خواهند شد.
 


اعضای کمیته انتخاب پیشکسوتان جشنواره :

مهندس عبدالمجید کریمی – مسئول کمیته (موسسه جهاد نصر)

مهندس سید حسین اوصیا (شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس)

مهندس احمد دهقان (مهندسین مشاور آب ورزان)

مهندس جواد ادیمی (مهندسین مشاور مارون)

مهندس سعید داودآبادی (شرکت جامع راه جنوب)
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق