برنامه های نشست تخصصی نقد و بررسی سیاست های
توسعه روش های آبیاری و تحویل آب در ایران

 
 

چهارشنبه 12/9/1393- 8 تا 10:30
7:30 تا 8:15
ثبت نام
8:15 تا 9
افتتاحیه، ارایه گزارش کمیته اجرایی و اهداف نشست

 

 
نشست اول
بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه روش های آبیاری و تحویل آب در ایران

 
هیات رئیسه
دکتر عبدالمجید لیاقت، دکتر سعید نیریزی، دکتر اسکندر زند، مهندس عبدالمجید کریمی

 
 
 9 تا 9:20
جایگاه روش های آبیاری و تحویل آب ایران در مقایسه با شرایط جهان و نیازهای آینده
دکتر سعید نیریزی
 ریاست کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی، ICID

 
دکتر سعید نیریزی
9:20 تا 9:40
   سیاست ها، برنامه ها و چالش های توسعه شبکه های آبیاری و روش های تحویل آب در وزارت نیرو
دکتر سید مجتبی رضوی نبوی
 
دکتر رضوی نبوی
9:40 تا 10
سیاست ها، برنامه ها و چالش های توسعه روش های آبیاری و تحویل آب در وزارت جهاد کشاورزی
دکتر بهرام امینی پوری

 
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
10 تا 1:30
میزگرد و پرسش و پاسخ

 
 
 
نشت دوم
چهارشنبه 12/9/1393 – 11 تا 13:30
توسعه روش های آبیاری و تحویل آب در ایران از دیدگاه پایداری منابع آب  و خاک،
محیط زیست و اقتصاد آب و انرژی

 
هیات رئیسه
مهندس فلاح رستگار – دکتر ناصری – مهندس نجدی – مهندس بهنام زاده

 
 
11 تا 11:15
    چالش ها و راهکارهای توسعه روش های آبیاری با رویکرد پایداری منابع آب و خاک و محیط زیست
مهندس وحید کرمی
مهندسین مشاور مهاب قدس

 
مهندس وحید کرمی
11:15 تا 11:30
مروری بر سوابق مطالعاتی و ارزیابی سامانه های آبیاری تحت فشار در مقیاس حوضه آبریز
دکتر مجید دلاور (ارایه کننده) و دکتر سعید مرید
دانشگاه تربیت مدرس

 
دکتر مجید دلاور
11:30 تا 11:45
چشم انداز تامین انرژی برای توسعه گسترده سامانه های آبیاری تحت فشار
مهندس محمدصادق سرزعیم (ارایه کننده) و مهندس محبوبه محمدخان
مهندسین مشاور آب خاک تهران

 
مهندس محمدصادق سرزعیم
11:45 تا 12
        آبیاری تحت فشار از منظر پایداری منابع آب، خاک و محیط زیست: تجارب استان خراسان رضوی
مهندس جواد باغانی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 
مهندس جواد باغانی
12 تا 12:15
ارزیابی سامانه های نوین آبیاری از دیدگاه مصرف انرژی
مهندس علی گرجی
وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک

 
 
12:15 تا 13:30
میزگرد و ارایه دیدگاه شرکت کنندگان

 
 
 
نشست سوم
چهارشنبه 12/9/1393- 14:30 تا 17:30
توسعه روش های آبیاری و تحویل آب در ایران از دیدگاه پایداری مدیریت عرضه و تقاضا و بهره وری آب کشاورزی

 
هیات رئیسه
دکتر نادر عباسی - مهندس حجاری – دکتر عاطفه پرورش ریزی – مهندس عباس زارع

 
 
14:30 تا 14:45
نگاهی به وضع موجود و چشم انداز های توسعه روش های آبیاری تحت فشار در اراضی پایاب سدهای مخزنی ایران
مهندس عبدالرضا فلاح رستگار
وزارت نیرو
مهندس عبدالرضا فلاح رستگار
14:45 تا 15
تجربه های بهره برداری از سامانه های آبیاری تحت فشار در شبکه مغان
   مهندس داود نجفیان
مدیرعامل آب منطقه ای اردبیل

 
مهندس داود نجفیان
15 تا 15:15
نگاهی به مسایل توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در استان اصفهان
دکتر جهانگیر عابدی کوپاهی
دانشگاه صنعتی اصفهان

 
دکتر جهانگیر عابدی کوپاهی
15:15 تا 15:30
بهبود کارآیی مصرف آب در آبیاری سطحی با استفاده از متدولوژی های جدید
دکتر سینا بشارت
دانشگاه ارومیه

 
دکتر سینا بشارت
15:30 تا 15:45
تحلیلی از رابطه مدیریت و راندمان آبیاری در روش های آبیاری سطحی
دکتر فریبرز عباسی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 
دکتر فریبرز عباسی
15:45  تا 16
نمونه هایی از سازه های مناسب برای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری
دکتر شاهرخ  زند پارسا
دانشگاه شیراز

 
 
16 تا 16:15
مسایل توسعه روش های آبیاری تحت فشار از دیدگاه مدیریت بهره وری آب کشاورزی
مهندس علیرضا مریدنژاد
مهندسین مشاور سامان آبراه

 
مهندس علیرضا مریدنژاد
16:15 تا 17:30
میزگرد و طرح دیدگاه حاضران در نشست

 
 

نشست چهارم
پنج شنبه 13/9/1393- 8:30 تا 10:30
روش های آبیاری و تحویل آب در ایران از دیدگاه سازگاری با کم آبی و تغییر اقلیم

 
هیات رئیسه
دکتر حسین انصاری – مهندس علیرضا پرستار – دکتر علیرضا رضانیا – دکتربهرام بختیاری

 
 
8:30 تا 8:45
تحویل حجمی آب از دیدگاه توزیع عادلانه آب، تغییرات اقلیمی و مزیت های اقتصادی
دکتر بهزاد ابولپور
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 
دکتر بهزاد ابولپور
8:45 تا 9
مسایل توسعه روش های آبیاری تحت فشاربا تاکید بر جایگاه آبیاری دقیق
دکتر مهدی قیصری
دانشگاه صنعتی اصفهان

 
دکتر مهدی قیصری
9 تا 9:15
بررسی مسایل طراحی سامانه های آبیاری با ملاحظات تغییر اقلیم
دکتر نوذر قهرمان
دانشگاه تهران

 
دکتر نوذر قهرمان
9:15 تا 9:30
آینده کشاورزی فاریاب ایران تحت فشارهای توسعه و تغییر اقلیم
دکتر کامران داوری
دانشگاه فردوسی مشهد

 
دکتر کامران داوری
9:30 تا 9:45
تغییر اقلیم و آینده عرضه و تقاضای آب کشاورزی در ایران
دکتر نادرقلی ابراهیمی
موسسه جهادنصر

 
دکتر نادرقلی ابراهیمی
9:45 تا 10:30
میزگرد و طرح دیدگاه حاضران

 
 
 
مجمع عمومی
پنج شنبه 13/9/1393- 11 تا 13:30

 
هیات رئیسه
دکتر امین علیزاده – دکتر حسین دهقانی سانیج – مهندس حسن علاقه بند- مهندس هادی میرابوالقاسمی

 
 
11 تا 11:20
توسعه فناوری در بخش کشاورزی و ضرورت افزایش بهره وری در روش های نوین آبیاری
دکتر حسین دهقانی سانیج
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
11:20 تا 11:40
مشکلات ،نیازها والزامات توسعه روش های آبیاری و تحویل آب در ایران:
جمع بندی و تحلیل دیدگاه ها و مباحث مطرح شده در نشست
دکتر امین علیزاده
دانشگاه فردوسی مشهد

 
دکتر امین علیزاده
11:40 تا 12
نگاهی به وضع موجود و آینده سیاستهای توسعه روش های آبیاری در ایران
(جمع بندی و تحلیل مباحث مطرح شده در نشست)
دکتر محمد بای بوردی

 
دکتر محمد بای بوردی
12 تا 13:30
برگزاری جلسه مجمع عمومی ، جمع بندی دیدگاه ها و نظرات حاضران در جلسه و تصویب کلیات بیانیه نشست

 
 
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق