پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نشست های تخصصی

 
به منظور فراهم ساختن فضای مناسب برای مشارکت موثر کلیه صاحبنظران در مباحث مرتبط با موضوع کنگره و دریافت دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی آنان، بخش غالب برنامه های کنگره به برگزاری جلسات هم اندیشی با صاحبنظران در قالب 9 نشست تخصصی به شرح زیراختصاص داده شده و مقالات و یادداشت های پذیرفته شده مرتبط با موضوع نشست‌ها نیز تا حد امکان در همین جلسات ارایه خواهند شد.
 
برنامه برگزاری نشست های تخصصی
 

هوشمند سازی شبکه‌ها و سامانه های آبیاری 
تجربه ها، نیازها، امکانات و محدودیت ها


یک شنبه یکم بهمن ماه 1402 _ ساعت 13:30 تا 16
سالن شماره یک

برگزار کنندگان
شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
--------------
سخنران کلیدی
دکتر مهدی قیصری - دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان.
مهندس سوداگری - کارشناس ارشد ارتباطات
عنوان سخنرانی
موانع و چالش های هوشمند سازی کشاورزی
--------------
اعضای پانل
دکتر فریبرز عباسی - استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
دکتر محمد مهدی قاسمی - ریاست موسسه آموزش و ترویج کشاورزی.
دکتر بیژن نظری - دانشیار دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه امام خمینی. 

بررسی و تحلیل مسائل مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی ساخته شده
در شرایط تغییرات اقلیمی


یکشنبه یکم بهمن ماه 1402 _ ساعت 13:30 تا 16
سالن شماره دو

برگزار کنندگان
مهندسین مشاور سامان آبراه
--------------
سخنران کلیدی اول
دکتر علیرضا مساح بوانی - عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
عنوان سخنرانی
تغییر اقلیم در ایران گذشته – حال - آینده
--------------
سخنران کلیدی دوم
دکتر امیر عیسی نژاد -
عضو اتاق گفتمان آب
عنوان سخنرانی
سازگاری با تغییر اقلیم در شبکه های آبیاری و زهکشی (تجربیات و الزامات)
--------------
اعضای پانل
دکتر نوذر قهرمان - عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 دکتر علیرضا مساح بوانی - عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
دکتر سمیه سلطانی - عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان

 بررسی و تحلیل زمانبندی اجرای پروژه های بزرگ آبیاری و زهکشی کشور

یک شنبه یکم بهمن ماه 1402 _ ساعت 13:30 تا 16
سالن شماره سه

برگزار کنندگان
شرکت جنوب سازه
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
--------------
سخنران کلیدی اول
دکتر عباسیان جهرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عنوان سخنرانی
ویژگی های یک برنامه زمانبندی حرفه‌ای از دیدگاه DCMA
--------------
سخنران کلیدی دوم
مهندس علی جلولی – کارشناس ارشد شرکت جنوب سازه
عنوان سخنرانی
بررسی و تحلیل زمانبندی اجرا در پروژه های بزرگ آبیاری و زهکشی (شامل روش انجام، تحلیل و بررسی مشاهدات و نتایج)
--------------
اعضای پانل
مهندس علی جلولی - کارشناسی ارشد مدیریت ساخت - مدیر فنی  شرکت جنوب سازه
مهندس سیدمهدی یمینی - کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - شرکت جنوب سازه
دکتر نادر عباسی -
عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 
بررسی و تحلیل روش های تامین مالی و سرمایه گذاری
پروژه های آب و خاک کشور


دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 _ ساعت 9:00 تا 11:30
سالن شماره یک

برگزار کنندگان
شرکت مهندسی آبکاوش سرزمین
مهندسین مشاور آساراب
--------------
سخنران کلیدی اول
مهندس حسین فیضی - کارشناس ارشد شرکت مهندسی آبکاوش سرزمین
عنوان سخنرانی
چالش های سرمایه گذاری و تأمین مالی شبکه های آبیاری و زهکشی
در قالب مشارکت عمومی - خصوصی بر اساس سوابق جهانی و توصیه های نهاد های مالی بین المللی
--------------
سخنران کلیدی دوم
مهندس محمود زاده - کارشناس ارشد مهندسین مشاور آساراب
عنوان سخنرانی
بررسی قوانین و مقررات بالادستی از منظر تامین منابع مالی شبکه های آبیاری و زهکشی
--------------
اعضای پانل
دکتر صلاح کوچک زاده - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهندس محمدباقر نحوی - رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبکاوش سرزمین
مهندس محمود ارحمی - مدیرعامل مهندسین مشاور آساراب


بررسی و تحلیل سیاست‌ها ، نیازها و امکانات
توسعه آبیاری زیر سطحی در کشور

دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 _ ساعت 9 تا 11:30
سالن شماره دو
 
برگزار کنندگان
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
--------------
سخنران کلیدی اول
دکتر شهرام اشرفی - دکترای آبیاری و زهکشی ، هئیت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان سخنرانی
  الزامات اجرای سامانه آبیاری قطره ­ای زیرسطحی
--------------
سخنران کلیدی دوم
مهندس کهنوجی - کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، رئیس آب و خاک  سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
عنوان سخنرانی
  الزامات طراحی سامانه آبیاری قطره­ای زیرسطحی
--------------
سخنران کلیدی سوم


دکتر بهمن یارقلی- دکترای عمران- محیط زیست، هئیت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان سخنرانی
ارائه جمع بندی نشست تخصصی آبیاری قطره‌ای زیر سطحی برگزار شده در آذر 1402
(در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
--------------
اعضای پانل
دکتر شهرام اشرفی - عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر بهمن یارقلی - عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مهندس کهنوجی - رئیس آب و خاک  سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
 
مشارکت جوامع محلی و ارتقاء بهره وری آب کشاورزی
(بررسی و تحلیل مدل مشارکتی باغات پسته رفسنجان)

دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 _ ساعت 9 تا 11:30
سالن شماره سه
 
برگزار کنندگان
موسسه ذینفعان آبخوان رفسنجان
--------------
سخنران کلیدی
دکتر علی باقری - دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان سخنرانی
بهره گیری از مشارکت مستقیم گروداران بومی در مدیریت محلی منابع آب (مدلسازی مشارکتی)
--------------
اعضای پانل
دکتر محمدرضا بلالی - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
مهندس عباس مهران - مسئول فنی موسسه ذینفعان آبخوان رفسنجان
مهندس الهام گل کار - دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

بررسی و تحلیل سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با
تحویل حجمی آب به بهره برداران


دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 _ ساعت 13:30 تا 16
سالن شماره یک
 
برگزار کنندگان
مهندسین مشاور آساراب
--------------
سخنران کلیدی اول
دکتر صادق اورعی - شرکت مدیریت منابع آب ایران
عنوان سخنرانی
 ارائه دستاورد های طرح ملی تجهیز نقاط و ابزار اندازه گیری تحویل حجمی
--------------
سخنران کلیدی دوم
مهندس سرافرازی- وزارت جهاد کشاورزی
عنوان سخنرانی
ضرورت تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی
--------------
سخنران کلیدی سوم


دکتر بنفشه زهرایی - دانشگاه تهران

عنوان سخنرانی
الزامات حکمرانی برای تحویل حجمی آب و جمع بندی نشست
--------------
اعضای پانل

دکتر بنفشه زهرایی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهندس جواد جواهریان - کارشناس ارشد شرکت آساراب
دکتر نیکویی - مدیر کل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهندس رضا سهرابی - عضو هیئت مدیره شرکت آساراب
بررسی و تحلیل تحول دیدگاه‌ها و رویکرد های
توسعه شبکه های آبیاری و زه کشی کشور
با تاکید بر تجربه های استان خوزستان


دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 _ ساعت 13:30 تا 16
سالن شماره دو
 
برگزار کنندگان
سازمان آب و برق خوزستان

--------------
سخنران کلیدی اول
دکتر سهراب مینابی - رئیس گروه آبیاری . دفتر فنی شبکه های آبیاری و زهکشی . سازمان آب و برق خوزستان
عنوان سخنرانی
مروری بر مبانی و رویکرد های طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان از آغاز تا کنون
سخنران کلیدی دوم
مهندس مجتبی اکرم - کارشناس ارشد
عنوان سخنرانی
بهبود معیار های طراحی زهکشی
--------------
اعضای پانل
دکتر آرش محجوبی - معاونت طرح و توسعه سازمان آب و برق خوزستان
دکتر امین کانونی - عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مهندس محمدصادق سرزعیم - مدیر عامل مهندسین مشاور آب خاک تهران

امکانات، محدودیت‌ها و اثربخشی توسعه نظام کشاورزی حفاظتی در ایران
(بررسی و تحلیل فعالیت های انجام شده در برخی نقاط کشور)


دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 _ ساعت 13:30 تا 16
سالن شماره سه
 
برگزار کنندگان
گروه خاکشناسی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
موسسه تحقیقات خاک و آب

--------------
سخنران کلیدی اول
دکتر منوچهر گرجی - عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
عنوان سخنرانی
مدیریت خاک، کشاورزی حفاظتی و بهره وری آب
سخنران کلیدی دوم

دکتر یحیی پرویزی - عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عنوان سخنرانی
روش­‌ها و فنون کشاورزی حفاظتی متناسب با دیمزارهای ایران
--------------
اعضای پانل
دکترکامبیز بازرگان - عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
دکتر محمود عرب خدری - عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر حسین اسدی - عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
دکتر چگنی - عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق