سازمان اجرایی :


رییس کنگره :

دکتر عبدالمجید لیاقت (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)


دبیر کنگره :

مهندس هادی میرابوالقاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)


اعضای کمیته اجرایی کنگره :


دکتر جواد بذرافشان (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

دکتر نوذر قهرمان (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

مهندس حسن شنطیا (مهندسین مشاور یکم)

مهندس محمدرضا دهقان (شرکت جنوب سازه)

مهندس احمد دهقان (مهندسین مشاور آب ورزان)

دکترعبدالله قیصری نسب (شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس)

مهندس نجمه نیکبخت (مهندسین مشاور آب خاک تهران)

مهندس رضا سهرابی (مهندسین مشاور آساراب)

مهندس محمد باقر نحوی (مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین)

مهندس علیرضا مریدنژاد (مهندسین مشاور سامان آبراه)

مهندس وحید راستان (شرکت آب و خاک شهراب گستر)

مهندس رضا صاحب نسق (شرکت گسترش پلاستیک)

مهندس مسیح بیرجندی (شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان)


==================================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 کمیته علمی کنگره :

دبیر کمیته : دکتر عاطفه پرورش ریزی (دانشگاه تهران)

اعضای کمیته :

دکتر عباس ستوده نیا (دانشگاه بین المللی امام خمینی)

دکتر محمد رضا بلالی(موسسه تحقیقات خاک و آب)

دکتر نادر عباسی(موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

دکتر حامد ابراهیمیان(دانشگاه تهران)

دکتر سمیه سلطانی گرد فرامرزی(دانشگاه اردکان)

دکتر امین کانونی(دانشگاه محقق اردبیلی) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 کمیته انتخاب پیشکسوتان جشنواره :

اعلام خواهد شد
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق