چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
 
نشست های تخصصی و محورهای پذیرش مقالات :
 
 به منظور فراهم ساختن فضای مناسب برای مشارکت موثر کلیه صاحبنظران در مباحث مرتبط با موضوع کنگره و دریافت دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی آنان، بخش غالب برنامه های کنگره به برگزاری جلسات هم اندیشی با صاحبنظران در قالب پنج نشست تخصصی به شرح زیراختصاص داده  شده و محورهای پذیرش مقالات نیز عینا منطبق بر عناوین نشست های تخصصی‌‌ می‌باشد. مقالات باید مبتنی بر تحلیل علمی، بررسی ویا نقد مسائل و مشکلات مختلف مرتبط با موضوع نشست های تخصصی - در شرایط موجود یا آینده( آینده نگاری) - و تا حد امکان حاوی پیشنهادهای مشخص و راه حل های عملی و اجرایی برای حل مشکلات باشند. مقالاتی که صرفا به معرفی مدل‌ها و نرم افزارها و یا به جنبه های نظری و توصیفی و کلیات پرداخته باشند و یا ارتباط مستقیم با عنوان نشست‌ها نداشته باشند پذیرفته نخواهند شد. مقالات مرتبط با هر نشست باید برای همان نشست ارسال شوند وهنگام ارسال مقاله، مشخص کردن عنوان نشست مرتبط با مقاله ضرورت دارد.

1- چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران.

2- چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران.

3- منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف.

4- مسائل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.

5-  حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران.

زیر محورهای هریک از نشست های تخصصی تا 97/4/31 اعلام خواهد شد.
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق