چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایرانسازمان اجرایی :


رییس کنگره :

دکتر عبدالمجید لیاقت (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)


دبیر کنگره :

مهندس هادی میرابوالقاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)


کمیته اجرایی کنگره :

دکتر عبدالمجید لیاقت (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

دکتر تیمور سهرابی (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

دکتر سعید مرید (گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس)

مهندس عبدالمجید کریمی (موسسه جهاد نصر)

مهندس سید حسین اوصیا (شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس)

مهندس اصلان ناصری (شرکت جنوب سازه)

مهندس سعید داودآبادی (شرکت جامع راه جنوب)

مهندس علیرضا مریدنژاد (مهندسین مشاور سامان آبراه)

مهندس احمد دهقان (مهندسین مشاور آب ورزان)

مهندس حسین آثم (مهندسین مشاور آساراب)

مهندس محمد باقر نحوی (مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین)

مهندس جواد ادیمی (مهندسین مشاور مارون)

مهندس محمد صادق سرزعیم (مهندسین مشاور آب خاک تهران)

مهندس هادی میرابوالقاسمی (مهندسین مشاور آب خاک تهران)


==================================================================================

سازمان اجرایی نشست های تخصصی :

1- عنوان نشست : چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران.

برگزار کنندگان : پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسین مشاور مارون، شرکت جنوب سازه.

اعضای کمیته علمی نشست :


دکتر سعید مرید (دبیر کمیته)              دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین دهقانی سانیج               موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر محمدرضا محمودیان                    مهندسین مشاور مارون


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- عنوان نشست : چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران.

برگزارکنندگان : مهندسین مشاور آب ورزان ، مهندسین مشاور آساراب.

اعضای کمیته علمی نشست :

مهندس علی ملایی (دبیر کمیته)               مهندسین مشاور آب ورزان

مهندس حسین آثم                                 مهندسین مشاور آساراب

مهندس جلال ابوالحسنی                         معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- عنوان نشست : منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف.

برگزارکنندگان: گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، موسسه جهاد نصر، شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس.

اعضای کمیته علمی نشست :


دکتر عبدالمجید لیاقت (دبیر کمیته)            دانشگاه تهران

مهندس مجتبی اکرم                             کمیته ملی آبیاری و زه کشی ایران

دکتر سید مجتبی رضوی نبوی                   مهندسین مشاور آب سو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- عنوان نشست : مسائل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.

برگزارکنندگان : مهندسین مشاور سامان آبراه، شرکت جامع راه جنوب ، مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین.

اعضای کمیته علمی نشست :

مهندس علیرضا مریدنژاد (دبیر کمیته)         مهندسین مشاور سامان آبراه

مهندس عبدالرضا فلاح رستگار                  مهندسین مشاور زیستاب

مهندس نادر علیزاده                                سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- عنوان نشست : حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران.

برگزارکنندگان : مهندسین مشاور آب خاک تهران، پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس.

اعضای کمیته علمی نشست :

دکتر حجت میان آبادی (دبیر کمیته)          دانشگاه تربیت مدرس

مهندس محمدصادق سرزعیم                 مهندسین مشاور آب خاک تهران

دکتر محمدرضا بلالی                            موسسه تحقیقات خاک و آب
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
اعضای کمیته انتخاب پیشکسوتان جشنواره :

مهندس عبدالمجید کریمی – مسئول کمیته (موسسه جهاد نصر)


دکتر عاطفه پرورش ریزی (گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

مهندس سید حسین اوصیا (شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس)

مهندس احمد دهقان (مهندسین مشاور آب ورزان)

مهندس جواد ادیمی (مهندسین مشاور مارون)

مهندس سعید داودآبادی (شرکت جامع راه جنوب)
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق