- روش تدوین یادداشت های علمی،فنی و تجربی

منظور از یادداشت های علمی، فنی و تجربی متون خلاصه شده‌ای است که براساس دیدگاه های تخصصی و تجربه های کاربردی اندیشمندان ،صاحبنظران و کارشناسان با تجربه حوزه مهندسی و مدیریت آب کشور تدوین شده باشند. این یادداشت‌ها باید حول یک محور خاص و مشخص تدوین شوند و حداقل به یک پرسش اساسی در آن محور پاسخ دهند و تا حد امکان حاوی نکته های بدیع در حوزه پرسش مطرح شده باشند.
یادداشت های علمی، فنی و تجربی ارایه یا مرور افکار، نظرات و تجربه های دیگران یا تلخیص و ارایه نتایج مقالات ،کتب و امثالهم نیستند. بلکه، باید بازتاب خلاقیت و تفکر آزاد نویسنده در رابطه با موضوع و پرسش اساسی که در یادداشت مطرح شده باشند.

یادداشت‌ها باید در چارچوب محورهای اعلام شده برای پذیرش مقالات کنگره نگاشته شوند و‌‌ می‌توانند شامل:
  •  بررسی و نقد سیاست‌ها ، راهبردها و نتایج اقدامات مدیریت آب کشور در دهه های گذشته،
  • ارایه تجربه های خاص در زمینه هایی مانند طراحی، اجرا ، بهره برداری و نگهداری، بهسازی و مدرن سازی روش‌ها و پروژه‌ها در ایران و سایر نقاط جهان،
  • بررسی و نقد روش‌ها و پروژه های مختلف تجربه شده یا اجرا شده در ایران و جهان،

و یا سایر موارد مرتبط مورد نظر نگارنده؛ برای ارایه به دانشگاهیان و مهندسان با تجربه، صاحب نظران و بویژه تصمیم گیران و سیاست گذاران کشور باشند و با استفاده از داده های معتبر و به گونه‌ای تدوین و ارایه  شوند که  این مخاطبان را نسبت به ضرورت اقدام درباره مسأله ­یا راهبرد مشخص شده در متن یادداشت متقاعد نمایند.
برای تدوین یادداشت ها؛ ارایه پرسش یا مساله خاص ، دیدگاه تخصصی نویسنده در خصوص پرسش و مسأله و راه حل ها، بر اساس شواهد، مدارك و استدلال های معتبر کفایت‌‌ می‌کند وآوردن مواردی چون جزئیات پژوهشی، روش شناختی، محاسبات و امثالهم و یا ارایه نظرات شخصی و دیدگاه های کلی ضرورت نداشته و قابل پذیرش نخواهد بود.

یادداشت‌ها باید:
  •  به مسأله‌ای خاص یا بخشی از یک مساله خاص محدود شوند و حاوی راه ­حل­ های عملی ، استدلال‌ها و پیشنهاد(های) مشخص و واقع بینانه باشند.
  • بیانی ساده و روشن داشته وفاقد ادبیات فنی و دانشگاهی پیچیده و نامتداول باشند.
  • به صورت مقالات خلاصه ( Text) با حجم 1500 تا 3000 کلمه تدوین و ارایه شوند.

متن های ارسالی توسط سه نفر از صاحب نظران بررسی و ارزیابی خواهند شد و در خصوص متن های پذیرش شده وچگونگی ارایه آن‌ها در کنفرانس یا درج در مجموعه مقالات، اطلاع‌رسانی لازم در چارچوب تقویم برگزاری کنگره به عمل خواهد آمد.

یادداشت‌ها باید به ترتیب شامل موارد زیر باشند:
 
عنوان- نام و مرتبه علمی نویسنده(گان)-ایمیل نویسنده مسئول- واژه‌های کلیدی(5 کلمه‌ی مجزا که موضوع یادداشت بیشتر پیرامون آنها بوده و در عنوان نیامده باشند)-  مسأله اصلی یا پرسش یادداشت- متن یادداشت- منابع یادداشت( در صورت نیاز).
یادداشت‌ها باید با استفاده از نرم افزار word به صورت تک ستونی با حفظ 2/5سانتی متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و فاصله سطور 1/5سانتی‌متر و با فونت فارسی 14 B Lotus  و انگلیسی ۱۰ Times New Roman  تدوین و ارسال شوند.
  فونت عنوان یادداشت و زیر عنوان‌ها (در صورتی که مورد نیاز باشد) باید توپر ( Bold ) باشد. استفاده از زیرعنوان‌ها اشکال ندارد اما از به کارگیری زیر عنوان‌های متعدد باید خودداری شود.
  درصورت ضرورت داشتن ارایه منابع، ارجاع دادن به منابع در متن ازطریق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و فهرست منابع مورد استفاده در انتهای یادداشت - صرفا منابع اشاره شده در متن- به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده به یکی از روش های استاندارد (مانند روش رفرنس نویسی ونکوور) ارایه شود.

 
لازم است که فایل word و  pdfیادداشت (که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است)، با فرمت doc. از طریق ایمیل، فقط به نشانیswemc2023@gmail.com  ارسال گردد. تمامی شکل­‌ها و جدول­‌ها باید در نزدیک­ترین فاصله پس از آدرس­ دهی (ارجاع) آن­ها در متن مقاله، گنجانده شوند و از ارسال فایل­ های مجزا برای هر کدام از این موارد، خودداری شود.
برای بررسی و داوری یادداشت، تکمیل و ارسال "فرم ارسال مقاله و یادداشت" ازصفحه زیر ضرورت دارد و در غیر اینصورت، یادداشت ارسال شده بررسی و داوری نخواهد شد.

 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق